Thursday, 12 July 2012

karein kya apni hasti ka yakeen ham,

 karein kya apni hasti ka yakeen ham,

Abhi sab kuch........abhi kuch bhi nahi hum.

No comments: