Tuesday, 19 June 2012

Jab Bhi Aaya Kabi Tere Dast-E-Hinaayi Ka Khayal,

 Jab Bhi Aaya Kabi Tere Dast-E-Hinaayi Ka Khayal,

Mere Hathon Se Giri Cha'ey Ki Piyaali Aksar...

No comments: