Thursday, 30 August 2012

Yun tu ham zaat main apni gum the,

 Yun tu ham zaat main apni gum the,

Sach meger yeh hai yahan bhi tum the..!!

No comments: