Thursday, 10 May 2012

Parchaiou'n Ke Sheher Ki Tanhaiya'n Na Pooch

 Parchaiou'n Ke Sheher Ki Tanhaiya'n Na Pooch,

Apna Shareek-E-Ghum Koi Apne Siwa Na Tha...

No comments: