Thursday, 5 January 2012

Khuda kare ki achanak wo samne aa kar,

Mere labon ko naye kuch sawal de jaye..

No comments: