Thursday, 4 July 2013

Use jane ki jaldi thi so main aankho hi aankho me,

 Use jane ki jaldi thi so main aankho hi aankho me,

Jahan tak chhor sakta tha, wahan tak chor aaya hoan.

No comments: