Friday, 24 February 2012

Taras Taras Ke Baraste Hai Mere Aansu Roz Is Waqt …

Taras Taras Ke Baraste Hai Mere Aansu Roz Is Waqt …

Ke Aaj Ek Aur Din Guzar Gaya .. Rab Ki Na'Farmani Karte Karte …..!!!

No comments: