Thursday, 21 August 2014

Paani sasta hai to phir uska tahaffuz kaisa,


Paani sasta hai to phir uska tahaffuz kaisa,

Khoon mehnga hai to har sheher me behta kyun hai.

No comments: